Dit is de Privacy Statement van Sellable B.V. (hierna te noemen: ‘Sellable’). Sellable is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder het Nederlands recht, kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland met statutaire zetel aan de Wilgenweg 20-D, 1031 HV Amsterdam, Nederland. Sellable biedt een dienst aan waarbij u als gebruiker simpel en effectief kunt verkopen en adverteren op verschillende marktplaatsen.

Sellable neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken. In dit Privacy Statement leggen we u uit welke gegevens en met welk doel Sellable deze verwerkt.


1.Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel?

 

Sellable heeft deze gegevens ontvangen, omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

Dienstverlening en klantenservice

Doeleinde: Registratieproces door middel van live.sellable.app en voor het gebruik van de dienstverlening zelf.

Gegevens: Naam, e-mailadres, creditcard gegevens.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en Sellable.

Bewaartermijn: Tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Doeleinde: Beantwoording van vragen, verzoeken of het verstrekken van informatie.

Gegevens: Naam, e-mailadres, correspondentie met Sellable en alle andere relevante informatie met betrekking tot beantwoording van uw vraag.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en Sellable.

Bewaartermijn: Tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Prospect beheer

Doeleinde: Beantwoording van vragen, verzoeken of het uitwisselen van informatie met potentiële nieuwe klanten (‘prospects’).

Gegevens: (Bedrijfs-)naam, e-mailadres.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.


2.Welke persoonsgegevens van derde partijen worden verwerkt?

 

Sellable heeft deze data verkregen door het gebruik van de dienstverlening.

Facturatie en beheer van bestellingen

Doeleinde: Facturatie en beheer van bestellingen.

Gegevens: (Huis- en/of bedrijfs-)adres, afleveradres, facturatie adres,
e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, betaalinformatie, openstaand saldo, accountnummer, bestelnummer, inhoud van een klacht, klantnummer.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en Sellable.

Bewaartermijn: Tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst.


3.Met wie delen we uw gegevens?

 

Sellable zal uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij het noodzakelijk is voor de dienstverlening of als Sellable verplicht is dit te doen onder toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval van gebruik door derde partijen zal Sellable, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), en indien nodig, zorgen dragen voor adequate verwerkersovereenkomsten, in welke de veiligheid van uw persoonsgegevens gegarandeerd wordt door de verwerker.


4.Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, gebruikt Sellable technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In dit kader, zal Sellable uw persoonsgegevens beveiligen op een manier dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.


5.Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard voor de hiervoor genoemde doeleinden?

 

De bewaartermijnen voor de benoemde doeleinden zijn hierboven reeds vermeld. Slechts indien vanuit wet- en regelgeving vereist wordt dat Sellable de gegevens langer bewaard, is het mogelijk dat Sellable van deze bewaartermijnen afwijkt om aan zijn verplichting te voldoen.


6.Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties

 

Sellable draagt geen persoonsgegevens over aan derde landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).


7.Wat zijn uw rechten?

 

Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage (artikel 13,14 en 15 AVG);

U mag uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Indien u inzage wilt van de persoonsgegevens die Sellable over u heeft verkregen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen door een aanvraag in te dienen bij Sellable.

 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);

Indien u wenst wijzigingen aan te brengen in uw persoonsgegevens die resulteren uit het inzageverzoek en het niet mogelijk is deze wijziging zelf aan te brengen, kunt u een verzoek indienen bij Sellable om deze gegevens te wijzigingen. U kunt Sellable een verzoek doen tot aanpassing, correctie, verwijdering of afscherming van uw gegevens.

 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 AVG);

U kunt Sellable verzoeken om persoonsgegevens te wissen. Dit is van toepassing indien:

  • de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

  • de verwerking is gebaseerd op toestemming en u uw toestemming intrekt;

  • er gegronde bezwaren zijn tegen de verwerking;

  • de persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt.

 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);

Indien u vermoed dat Sellable uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, kunt u verzoeken de verwerking te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Sellable zal deze verstrekken in een gestructureerd en standaard format. Op deze manier kunt u uw gegevens overdragen aan een andere verwerker.

 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG);

Indien u enig bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw verzoek tot handhaving van uw rechten indienen bij privacy@sellable.nl. Sellable zal uw verzoek binnen een week beantwoorden. In het geval van juridisch gecompliceerde verzoeken is Sellable gerechtigd deze periode te verlengen met twee maanden. Sellable zal u hierover informeren en een inschatting geven wanneer het aan uw verzoek kan voldoen.

In het geval van klachten omtrent onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om contact op te nemen met de privacy toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


8.Wijzigingen Privacy Statement

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.